MOZAIK ISLAM

9 Pokok Bahasan dalam Quran Surat Annisa, Surat Keempat dalam Alquran

ASSAJIDIN.COM — Surat keempat dalam Al-Qur’an adalah Surat An-Nisa setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Surat ini terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah.

Surat ini termasuk surat yang agung karena menerangkan hukum-hukum keluarga, hak perempuan, kewajiban manusia dan urusan sosial kemasyarakatan.

Kandungan Surat An-Nisa:

1. Hukum keluarga. Yaitu kewajiban para waris dan pokok-pokok hukum waris. Cara mempergauli istri, hukum-hukum perkawinan dan peraturan hidup suami istri.

2. Kewajiban Manusia Terhadap Allah.

3. Dasar-dasar Pemerintahan.

4. Siasat dan Adab Perang dalam Islam.

5. Kewajiban Berhijrah dan Mengerjakan Salat.

6. Kewajiban Berlaku Adil.

7. Pelanggaran Orang-orang Yahudi.

8. Kejelekan Syirik dan Keburukan orang Munafik

9. Pandangan Al-Qur’an terhadap Nabi Isa AS.

Keutamaan Surat An-Nisa:

Lihat Juga :  Bolehkah, Muslimah Menjenguk Lelaki yang Sakit

1. Surat yang Membuat Rasulullah SAW Menangis.

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A’masy dari Ibrahim dari ‘Abidah dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah SAW berkata kepadaku: “Bacakan kepadaku Surat An-Nisa!” Aku katakan, “Apakah aku akan membacakan kepadamu sementara Al-Qur’an turun kepadamu?” Beliau bersabda:

“Aku senang untuk mendengarnya dari selainku.” Abdullah berkata, “Kemudian aku membacakan Al-Qur’an kepadanya hingga sampai pada firman-Nya: ‘(Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti, apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) …’ (An-Nisa: 41) Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata.” (Hadis Sunan Abu Dawud No. 3183).

4. Ayat Terakhir An-Nisa Adalah Ayat yang Mencukupi.

Lihat Juga :  Membumikan Basmalah dalam Kehidupan Sehari-hari

Dari Abu Ishaq dari Al Barra’ ia berkata; “Seseorang mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (SAw) sambil berkata:

“Wahai Rasulullah, Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah (mayit yang tidak punya anak dan orang tua). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.” Maka Nabi SAW bersabda padanya: “Ayat shaif (ayat terakhir dari surat An-Nisa) sudah mencukupimu.” (Hadis Jami’ At-Tirmidzi No. 2968)

5. Lima Ayat yang Lebih Disukai daripada Dunia dan Seisinya.

Dari Ibnu Mas’ud berkata: “Sesungguhnya di dalam surat An-Nisaa ada 5 ayat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya”. Lima ayat yang dimaksud adalah An-Nisa: 31, An-Nisa: 40, An-Nisa 48, An-Nisa: 64, An-Nisa: 110. (*/SUMBER: BINCANGMUSLIMAH/Al Mustadrak ‘Alash-Shahihain) (Rusman H Siregar)

Tags
Close
Close