Uncategorized

Wahai Emak-emak Solehah, Hati-hatilah dalam Berbelanja

ASSAJIDIN.COM — Perempuan klau berbelanja paling pintar. Pintar menawar harga, pintar mengatur uang belanja.. Ya itulah emak emak…namun ketahuilah wahai emak-emak dalam jual beli ada 3 rukun yg harus terpenuhi … yaitu:

1. Al Aqidan (penjual & pembeli)
2. Al Ma’qud alaih (uang & barang)
3. Shigat Akad.

Shigat Akad adalah bentuk isyarat dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi tanpa paksaan.

Nah  sudahkah kita perhatikan sikap kita yg biasa berbelanja dalam bertransaksi..?

Sudah ikhlaskah penjual melepas barang dagangan nya ketika kita menawar..

Jangan sampai tidak ikhlas nya penjual melepas barang dagangan nya menjadikan barang yang kita beli menjadi tidak diridhai karena dilakukan dengan bathil atau memaksa penjual.“

Lihat Juga :  10 Cara Agar Selalu Qonaah, Merasa Cukup dan Selalu Bersyukur kepada Allah SWT

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

(QS.An-Nisaa:29)

Uang yg kita dapat halal.
Untuk beli barang yanghalal juga.
Jangan sampai rusak karena transaksi nya yang tak diridhai Allah. (*)

Close
Close